Najpopularniejsze zabawki w 2019 roku NEW

Poznaj nasze 30 letnie dziedzictwo

Zestaw Twórczy

Zbuduj ró?ne kszta?ty i struktury za pomoc? tego fajnego zestawu Flexistix! Bambusowe kijki i gi?tkie z??cza mo?na przestawia? tak, aby zbudowa? dziesi?? ró?nych projektów – albo zaprojektowa? w?asne fantastyczne twory!

zobacz

Kamienny staw, Squirters

Ten uroczy krab oraz ryba maj? zabawn? tajemnic?! Je?li nape?nisz je wod? i ?ci?niesz, b?d? t? wod? tryska?y. Dodaje do k?pieli pluskaj?c? zabaw?!

zobacz

Nakarm mnie, ?aba do k?pieli

Ta zabawna ?aba uwielbia je?? podczas k?pieli! W miar? karmienia jej elementami w kszta?cie owadów, dzieci b?d? uczy?y si? kszta?tów. Mo?na te? j? wykorzysta? do przechowywania innych zabawek k?pielowych!

zobacz

Podwodny ratunek Pallina

O nie! ?ó?wie i wieloryby zosta?y z?apane w sieci rybackiej. Uwolnij je wyci?gaj?c bambusowe patyki bez wypuszczania ryb. Tryby rozgrywki od pocz?tkuj?cego do eksperta.

zobacz

S?odkie sny, przeno?na zabawka dla dzieci

Uczyń por? przewijania dziecka i por? na sen zabawniejszymi dzi?ki tej kolorowej przeno?nej zabawce, któr? mo?na przymocowa? do ?ó?eczek i stolików do przewijania. Regulowane drewniane rami? u?atwia monta? i pozwala na zabaw? na ró?ne sposoby. Zawiera pozytywk

zobacz

Trio grzechotek geometrycznych

To pastelowe trio Grzechotek geometrycznych zosta?o po ekspercku zaprojektowane tak, aby dobrze le?a?o w ma?ych r?czkach, poprzez zabaw? i potrz?sanie pomo?e ono dziecku w rozwoju koordynacji oko-r?ka. Wykonana z materia?ów na bazie ry?u.

zobacz

Nasza misja jest nasz? wizj?.

?wiadomo?? od 30 lat

Hape uwa?a, ?e ch?? do zabawy jest w DNA ka?dego dziecka, naszym zadaniem jest po prostu obudzi? j? i poprowadzi? delikatnie. Nasze zabawki s? tworzone aby inspirowa?, uczy? i pokazywa? dzieciom ?wiat, w którym ?yjemy. Poprzez stosowanie zasady odpowiedzialno?ci w biznesie d??ymy by pozostawi? ?wiat w lepszym stanie ni? go zastali?my.

Przeczytaj
X Close